Tarify za překlad a tlumočení

Naše tarify se řídí "Doporučenými minimálními tarify za tlumočení a překlad" vydanými Jednotou překladatelů a tlumočníků. Uvedené ceny za překlad a korekturu jsou základní a vztahují se na 1 normostranu (1800 znaků) přeloženého či opraveného textu. Ceny za tlumočení jsou uvedeny v půldnech (cca 4 hodiny včetně cest a přestávek). Všechny níže uvedené ceny platí pouze pro zákazníky se sídlem v ČR. Minimální objednávka je 1 normostrana textu nebo 1 půlden tlumočení. Zákazník neplatí příplatky za odbornost (s výjimkou mimořádně náročných odborných textů).

Tarify za překlad (v Kč za 1 normostranu)
Překlad
z/do francouzštiny, španělštiny a katalánštiny350,-Kč
z/do portugalštiny350,-Kč
Soudně ověřené překlady:
z/do francouzštiny, španělštiny a katalánštiny480,-Kč
z/do portugalštiny480,-Kč
Dodatečné soudní ověření námi přeloženého textu150,-Kč
Dodatečné ověření textu přeloženého jiným překladatelem260,-Kč
Korektura textů přeložených jiným překladatelem (zákl. sazba)

Základní sazba (v případě, že text byl bez závad nebo nevyžadoval hluboké zásahy).

Jestliže text je naprosto nevyhovující a je nutné provést rozsáhlé zásahy, může dosáhnout až výše ceny, za kterou by byl zhotoven překlad u nás.

150,-Kč

Slevy: Tato základní sazba může být snížena o 15%, jestliže se jedná o překlad textu soukromého charakteru, nebo překlad je součástí dlouhodobé spolupráce (stálý zákazník), či objednavatel netrvá na přesném termínu odevzdání překladu.

Texty soukromého charakteru jsou takové texty, jež nejsou publicistického ani literárního rázu a neobsahují žádné odborné výrazy.

Za stálého zákazníka je považován ten, jehož zakázka převyšuje 40 normostran (jednorázově či od počátku spolupráce) a vzorně platí vystavené faktury (v případě 1. obsáhlé objednávky je nutno zaplatit 80% předem).

Běžný časový limit na vypracování překladu či korektury je 6 normostran za jeden pracovní den. Den převzetí výchozího textu a den odevzdání překladu se nepočítají.

Příplatky: Zvýšení sazby ovlivňují následující hlediska:

Obsah: právnický, ekonomický, finanční, technický, vědecký nebo jinak obsahově mimořádně náročný text.

Špatně čitelný výchozí text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky nebo smyslu.

Zvláštní úprava: tabulky, seznamy apod.

Rychlost: překlad je požadován v mimořádně krátké lhůtě, při níž se předpokládá vypracování více než 6 normostran za jeden pracovní den.

Příplatky se vypočítají ze základní sazby pro každou položku zvlášť. Příplatky za jednotlivé položky se sečtou a připočítají se k základní sazbě.

Příplatky jsou stanoveny jako 15-30% ze základní sazby.

Příplatek za práci v sobotu 50%, v neděli 100%, ve svátek 125%.

Tarify za korekturu překladu

Tarify se vztahují na korekturu textu překladu vypracovaného jiným dodavatelem.

Upozornění: ke korektuře překladu je nutné poskytnout také text ve výchozím jazyce.

Výsledná cena závisí na rozsahu oprav, a proto se stanoví individuálně, a to v rozmezí od 160,- Kč za 1 stranu až do výše ceny, za kterou by byl překlad zhotoven u nás.

Tarify za tlumočení (v Kč za 1 půlden, tj. 4 hodiny)
Informativní tlumočení3100,-Kč/půlden
500,-Kč za každou započatou hodinu navíc
Konsekutivní tlumočení3200-3800,- Kč/půlden
700,- Kč za každou započatou hodinu nad den navíc

Zvýšení sazby: Pokud je pracovní den tlumočníka delší než 8 hodin, zvýší se základní sazba o 15-20%.

Za tlumočení z jednoho cizího jazyka do jiného cizího jazyka se základní sazba zvýší o 50%.

Za tlumočení v rizikovém nebo zdravíškodlivém prostředí se základní sazba zvýší o 30%.

Za tlumočení v sobotu se základní sazba zvýší o 50%, v neděli o 100% a ve státem uznaný svátek o 125%.

Storno objednávky: Odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka tři dny před začátkem akce nebo v době kratší, musí uhradit všechny prokazatelně vzniklé náklady a poplatek 100% základní sazby připadající na 1 půlden (jedná-li se o akci kratší než 1 den). Pokud je stornována akce delší než 1 den zaplatí objednavatel stornovací poplatek 100% základní sazby připadající na 1 den tlumočení.

Tyto ceny platí pouze pro zákazníky se sídlem v ČR.

Minimálně lze objednat 1 půlden tlumočení (cca 4 hodiny včetně cest a přestávek).

Sídlo agentury je v České Lípě, naše působnost však široce přesahuje za hranice tohoto regionu.

O způsobu objednávání našich služeb a o dalších podrobnostech se dozvíte na stránkách o jednotlivých službách.